فراخوان شناسایی پیمانکار شماره IR9109B01

تاریخ : 91/9/7
شرکت گسترش ارتباطات تالیا در نظر دارد از پیمانکاران داخلی بمنظور انجام خدمات عمرانی ، تحصیل سایت، نصب و راه اندازی مربوط به شبکه تالیا در کل کشور بهره مند گردد .
لذا از کلیه شرکتهایی که مایل به همکاری می باشند دعوت می شود مدارک مورد نیاز را ، حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ درج آگهی به دبیرخانه شرکت واقع در تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست ) ، خیابان شانزدهم ، پلاک 18 ( کد پستی 1514814111 ) ارسال نمایند .

شرایط عمومی شرکت در فراخوان :
1. دارا بودن سوابق کاری مرتبط در کل کشور
2. توان اجرای عملیات در کل کشور
شرکت گسترش ارتباطات تالیا در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است .

مدارک مورد نیاز جهت فراخوان شماره IR9109B01 :
1- رونوشت ا ساسنامه و آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی
2- سوابق کاری مرتبط شرکت
3- سوابق و مدارک تحصیلی اعضای هیأت مدیره
4- تصویر قراردادهای مرتبط در پنج سال اخیر
5- گواهی نامه های معتبر اخذ شده
6- ارائه تأییدیه حسن انجام کار مرتبط از شرکت های طرف قرارداد
7- آدرس شرکت، مراکز ستادی و انبار
8- ارائه هرگونه مدارک گواهی تخصصی تضمین کیفیت و رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا ارکان مربوطه.