خدمات حضوری


صاحبان سیم کارت تالیا که دارای سن قانونی می باشند (در صورتی که صاحب سند فاقد سن قانونی باشد قیم وی ) با ارائه کارت ملی عکس دار خود می توانند در تمامی فروشگاه های تالیا و مراکز خدمات تالیا، (دفاتر پیشخوان دولت ) خدمات حضوری دریافت نمایند. آن دسته از استفاده کنندگان سیم کارت تالیا که صاحب سند نیستند می توانند با ارائه صلح نامه از برخی خدمات حضوری از جمله تعویض سیم کارت استفاده نمایند.
لیست خدمات حضوری
1. ثبت نام و دریافت سیم کارت تالیا
2. تعویض سیم کارت معیوب ،سوخته ،مفقودی و مسروقه تالیا
3. انتقال مالکیت سیم کارت تالیا
4. خدمات تالیا کارت مخدوش
5. ثبت نام پیام چند رسانه ای
6. قطع و وصل سیم کارت تالیا
7. پرینت مکالمات سیم کارت تالیا
8. تغییر آدرس
9. خرید شارژ تالیا