فراخوان شناسایی پیمانکار

فراخوان شناسایی پیمانکار شماره IR9109B01

تاریخ : 91/9/7
شرکت گسترش ارتباطات تالیا در نظر دارد از پیمانکاران داخلی بمنظور انجام خدمات عمرانی ، تحصیل سایت، نصب و راه اندازی مربوط به شبکه تالیا در کل کشور بهره مند گردد . 
لذا از کلیه شرکتهایی که مایل به همکاری می باشند دعوت می شود مدارک مورد نیاز را ، حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ درج آگهی به دبیرخانه شرکت واقع در تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست ) ، خیابان شانزدهم ، پلاک 18 ( کد پستی 1514814111 ) ارسال نمایند . 

شرایط عمومی شرکت در فراخوان : 
1. دارا بودن سوابق کاری مرتبط در کل کشور 
2. توان اجرای عملیات در کل کشور 
شرکت گسترش ارتباطات تالیا در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است . 

مدارک مورد نیاز جهت فراخوان شماره IR9109B01 : 
1- رونوشت ا ساسنامه و آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی 
2- سوابق کاری مرتبط شرکت 
3- سوابق و مدارک تحصیلی اعضای هیأت مدیره 
4- تصویر قراردادهای مرتبط در پنج سال اخیر 
5- گواهی نامه های معتبر اخذ شده 
6- ارائه تأییدیه حسن انجام کار مرتبط از شرکت های طرف قرارداد 
7- آدرس شرکت، مراکز ستادی و انبار 
8- ارائه هرگونه مدارک گواهی تخصصی تضمین کیفیت و رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا ارکان مربوطه.