آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

تاریخ : 93/3/11

نظر به اینکه تالیا امکان سنجی گذر از نسل 2G به (4G (LTE را در دست بررسی دارد بدینوسیله از کلیه شرکت هـای داخـلی و خــارجی دارای تجـربه و امکانات طراحی، تامین و اجــرای شبکه مـوبایل با تکنولـوژی (4G (LTE دعـوت می شود نسبت به ارسال رزومه کاری و پیشنهادات خود جهت گذر از نسل دوم (2G) به (4G (LTE حـداکـــثر ظــرف مــدت 30 روز از تاریــخ این آگـهـــی به نـشــانی: میدان آرژانتین، خ بخارست، خ شانزدهم غربی، پلاک 18 اقدام نمایند.