Quantcast
مزایده فروش اقلام مازاد

مزایده فروش اقلام مازاد

تاریخ : 95/07/12

آگهی مزایده 
شرکت گسترش ارتباطات تالیا در نظردارد برخی ازاقلام مازادخود را بشرح مندرج در اسناد بصورت یکجا، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شرایط شرکت در مزایده: 
1. هزینه خرید اسناد: ارائه فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال به حساب شماره 81000005480003 نزد بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز به نام شرکت گسترش ارتباطات تالیا تا مورخ 95/07/19 می باشد.
2. مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز کاری تا تاریخ 95/07/25 به نشانی تهران،میدان آرژانتین ،خیابان 16 غربی، پلاک 18 شرکت گسترش ارتباطات تالیا واحد بازرگانی می باشد.
3. مهلت تحویل پاکات به واحد بازرگانی به مدت 7روز کاری بعد از پایان مهلت خرید اسناد مورخ 95/08/04 خواهد بود.
4. زمان بازگشایی پاکات بلافاصله بعد از پایان مهلت دریافت درمحل شرکت خواهد بود.

شایان ذکر است تنها شرکت هایی که دارای شناسه ملی و کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده هستند مجاز به شرکت در مزایده می باشند. 
شرکت گسترش ارتباطات تالیا