همکاران تجاری عرضه کارت شارژ تالیا
بانک های توزیع کننده شارژ الکترونیکی تالیا
ردیف بانک ها POS ATM WEB همراه بانک
1 پارسیان  
2 پاسارگاد  
3 ملت
4 مسکن  
5 صادرات  
6 کشاورزی  
7 اقتصاد نوین  
8 کارافرین  

 

توزیع کنندگان شارژ فیزیکی تالیا
ردیف نام توزیع کننده درگاهها
1 شرکت مهدیس پایاب ایرانیان نماینده خدمات تالیا
شرکت های توزیع کننده شارژ الکترونیکی تالیا
ردیف وبسایت ها  درگاهها
1 شرکت رایانمهر وب سایت