سیمکارت گروهی‌- سازمانی

شامل مجموعه‌ای از سیم‌کارت‌های تالیا است که در شبکه بصورت یک گروه تعریف شده و خدمات بیشتری را نسبت به سیم‌کارت‌های رایج، در اختیار اعضای گروه قرار می‌دهد. از مهم ترین ویژگی‌های موبایل گروهی می‌توان به تماس داخلی گروهی با آبونمان ثابت جهت استفاده گروه‌ها و شرکت‌های کوچک با قابلیت جابجایی در کل شبکه اشاره نمود.
مویایل گروهی سازمانی امکان کاهش "حداقل 30 % " هزینه‌های ارتباطات شما را فراهم می‌کند.

برخی از مشتریان داخلی - سازمانی: