آقای محمدکریم ناصر صراف
مدیر عامل

آقای علی حاتمی
قائم مقام مدیر عامل

آقای محمد جهانگیریان
معاون مالی و اداری

آقای سید مسعود رجبی
معاون بازاریابی و فروش

آقای مهدی نجاری
معاون فنی

آقای سید پویا مهدی پورموسوی
مدیرکل بازرگانی

آقای ناصر ادیب ثنایی
مدیرکل حقوقی و تنظیم روابط با رگولاتوری